Spo?ywanie alkoholu ma negatywny wp?yw na przebieg ci??y. Nadu?ywanie tej u?ywki zwi?ksza ryzyko wyst?pienia wad ?rodkowego uk?adu nerwowego, serca, ko?czyn oraz upo?ledzenia umys?owego. Nie ma znanej i zbadanej bezpiecznej dawki dla zdrowia dziecka, ale wiadomo jest ?e usuwanie alkoholu z krwi dziecka trwa kilka razy d?u?ej ni? z krwi matki. Kobiety nie powinny zatem pi? w ci??y nawet symbolicznych ilo?ci trunk?w. Je?li chodzi o narkotyki, to chyba nie trzeba udowadnia? ?e wp?ywaj? one dos?ownie niszcz?co na ?ycie p?odu. Pogarszaj? one zdolno?? ?o?yska do prawid?owego spe?niania jego funkcji i ograniczaj? one tym samym dop?yw krwi do dziecka. Mog? one wywo?ywa? tak?e zaburzenia rozwojowe , s? przyczyn? przedwczesnych porod?w oraz bardzo niskiej masy urodzinowej. Po narodzinach dziecka u matki za?ywaj?cej narkotyki wyst?puj? zaburzenia oddechowe, kr??eniowe, drgawki oraz biegunka. Picie kawy i mocnejCanada goose Sale herbaty powinno si? w czasie ci??y ogranicza?. Kofeina zawarta w tych napojach oraz w coca ? coli przedostaje si? do dzieci?cego uk?adu kr??enia, a jej nadmiarCanada gås Dame lønnsom jakke prowadzi do powik?a? z poronieniem czy zaburzeniami czynno?ci serca i drgawek w??cznie. Moczop?dne dzia?anie kofeiny mo?e przyczyni? si? do odwodnienia organizmu i wyst?pienia zaburze? elektrolitowych. Dopuszczalne jest wypijanie jednej / dw?ch fili?anek kawy (najlepiej z ekspresu, gdy? usuwane s? wtedy szkodliwe sk?adniki) dziennie. Je?li chodzi o herbat? to te? powinno si? pi? nie wi?cej ni? 2 fili?anki ?wie?ej herbaty. Najlepiej zast?pi? te u?ywki ?wie?ymi sokami z warzyw czy owoc?w, naparami z zi??, wod? mineraln?, mlekiem, kefirami… Mo?na r?wnie? pi? lekkie herbatki owocowe, a dla prawdziwych amatorek kaw proponujemy windowskeys.net zamiennik w postaci kawy zbo?owej. Palenie papieros?w jest z?e. Znany jest og?lnie fakt, ?e palenie tytoniu powoduje obni?enie p?odno?ci zar?wno u kobiet jak i u m??czyzn. Je?li do tej pory kobieta ch?tnie si?ga?a po papierosy, nadszed? czas na u?wiadomienie sobie, ?e im wcze?niej przestanie si? pali?, tym lepiej dla zdrowia dziecka i matki. Dym tytoniowy zawiera du?e ilo?ci dwutlenku w?gla, cyjank?w i nikotyny. Dowiedziono, ?e palenie tytoniu, szczeg?lnie po pierwszych 3.miesi?cach mo?e by? przyczyn? szeregu gro?nych powik?a?, np. nieprawid?owe usadowienie ?o?yska, przedwczesne odklejanie si? ?o?yska, krwawienie z dr?g rodnych, przedwczesne odp?ywanie p?ynu owodniowego, a? po przedwczesny por?d w??cznie. Poza Canada goose Jackets tym u dzieci matek pal?cych cz??ciej ni? u innych dzieci wyst?puj? zaburzenia oddychania po porodzie. Udowodnione naukowo jest tak?e, ?e palenie jest przyczyn? tzw. zespo?u nag?ej ?mierci noworodka (?mier? ???eczkowa). U dzieci, kt?rym mamy fundowa?y dawki nikotyny w ci??y wykazano zahamowania rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz trudno?cibuy windows 10 key adaptacyjne. Samo niepalenie canada goose jakke norge nie wystarczy ? trzeba pami?ta? o unikaniu pomieszcze? zadymionych.