DZIECKO
Zarodek w ?onie matki zaczyna coraz bardziej przypomina? posta? cz?owieka. Sylwetka staje si? coraz prostsza i d?u?sza, wyd?u?aj? si? powoli ko?czyny (szczeg?lnie wyd?u?aj? si? r?ce). G??wka unosi si? stopniowo w stosunku do tu?owia, cho? nadal jest stosunkowo du?a (1/3 d?ugo?ci ca?ego cia?ka). Na twarzy coraz widoczniej zarysowuj? si? policzki, wargi, oczka czy nos. Szczeg?lnie zmiana zachodzi w okolicach oczu ? zmieniaj? one po?o?enie na bardziej z przodu g?owy i nie s? ju? tak bardzo od siebie oddalone, s? jednak przez ca?y czas zamkni?te. Uszy unosz? si? coraz wy?ej na g?owie. Ponadto na wykszta?conych paluszkach r?k i n?g pojawiaj? si? zal??ki paznokci. Serce p?odu rozpoczyna pompowanie krwi do wszystkich cz??ci cia?a. Pod koniec 3 miesi?ca p??d wa?y ju? 30 ? 40g i ma d?ugo?? 9 cm, co oznacza, ?e przez miesi?c podwoi? swoj? d?ugo??. Dziecko zaczyna coraz energiczniej porusza? wykszta?conymi ko?czynami, cho? ruchy te nie s? jeszcze wyczuwalne przez matk?. Powstaj? narz?dy p?ciowe ale nie mo?na jeszcze rozpozna? p?ci dziecka.

MATKA
Wszystkie wcze?niejsze objawy i dolegliwo?ci utrzymuj? si? nadal. Na nogach i brzuchu powstaje coraz wi?cej prze?wituj?cych przez sk?r? ?y?ek. W tym czasie zwi?ksza si? dodatkowo apetyt, szczeg?lnie po ust?pieniu uci??liwych nudno?ciach porannych. Od koniec 3 miesi?ca mo?e lekko zarysowa? si? kszta?t brzuszka, cho? nie jest ot regu??. Cz?sto w tym czasie dotychczasowe ubrania ci??arnej staj? si? ciasne w talii i w biodrach. Ponadto przysz?a mama mo?e cierpie? na b?le g?owy, zmienno?? nastroj?w, rozdra?nienie. Zmian? na plus jest poprawa wygl?du w?os?w, kt?re s? teraz grubsze i wygl?daj? zdrowiej.

zp8497586rq